Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Podporujeme:

Sociální sítě


 

Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky (VOP), jsou přizpůsobené maloobchodnímu modelu prodeje, kdy zákazníkem je spotřebitel - tedy pro prodej zboží v eshopu či prodejním webu. Obchodní podmínky obsahují úpravu spotřebitelských práv v souladu s novelami příslušného zákona.

Obchodní společnost Expert-Sports s.r.o.

se sídlem Letohradská 755/50, 17000  Praha

Zasílací adresa, také pro zpětné zásilky a výměnu zboží : Dlouhá 3063, 58001, Havlíčkův Brod

identifikační číslo: 24199991

zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 187997 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.expert-sports.cz

 1. Úvodní ustanovení

 2. Uživatelský účet

 3. Uzavření kupní smlouvy

 4. Cena zboží a platební podmínky

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 6. Přeprava a dodání zboží

 7. Práva z vadného plnění

 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 11. Doručování

 12. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Expert-Sports s.r.o., se sídlem Letohradská 755/50, 17000  Praha, identifikační číslo: 24199991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.expert-sports.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

^ Nahoru

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající používá k výběru produktů obrázků dodaných svými výrobci a dodavateli, na některých mohou být použita starší loga a znaky výrobců.

^ Nahoru

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


 [JA1]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…

e) kupující bere na vědomí, že obrázky, podle kterých si vybírá zboží jsou orientační a mohou se lišit od skutečnosti jak v barevném tak v detailním provedení, zejména v druhu a vzoru nášivek výrobce, které se mění s logy a designem v každoroční aktualizaci. Zároveň kupující bere na vědomí, že dodací lhůte je čistě ortientační a může být přizpůsobena okolnostem zejména pak momentálnímu vyprodání velikosti nebo různým povětrnostním podmínkám zhoršujícím dopravu z USA do Evropy.

 [JA2]Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“

 [JA3]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

^ Nahoru

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 269003984/0300 ČSOB (ERA)

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU nebo AGMO; (pozastaveno)

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. (pozastaveno)

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@expert-sports.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

^ Nahoru

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.5. Kupující bere na vědomí, že dodávané zboží prochází celní kontrolou, z tohoto důvodu může dojít k porušení obalu zboží, které může být v některých případech v neoriginálním obalu dodáváno. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 ^ Nahoru

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Dlouhá 3063, 58001, Havlíčkův Brod, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

^ Nahoru

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@expert-sports.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

^ Nahoru

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

^ Nahoru

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

^ Nahoru

11. Doručování

11.1. 1.1.      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

^ Nahoru

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dlouhá 3063, 58001 Havlíčkův Brod, adresa elektronické pošty info@expert-sports.cz, telefon +420 739 511 634.

 

V Praze dne 1.1.2015

Jednatel společnosti Expert-Sports s.r.o. František Flasar

^ Nahoru

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace objednaného zboží

Provozovatel internetového portálu

je Expert Sports s.r.o. se sídlem Letohradská 50/755, 17000, Praha 7, IČO: 24199991, DIČ: CZ24199991

1.
Definice pojmů:

 

„Internetový obchod“ – je server na adrese www.expert-sports.cz (a dalších) prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží. Internetový obchod realizuje prodej Zboží prostřednictvím internetu u uvedeného serveru, kamenné prodejny a místa osobních odběrů.

„Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží v čerpání z informací od výrobce.

 

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující je zároveň Spotřebitel.

 

„Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem.
V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 588 a násl. a § 52 a násl.

 

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

 

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

 

„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu na území České republiky, Slovenska a dalších suvedených států.

 

„Kurýrní služba“ – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.

2.
Základní ustanovení:
2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

 

2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
2.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.
3.
Uzavření kupní smlouvy:
3.1 Kupní smlouva (objednávka) se uzavírá s použitím elektronických prostředků, a to na webových stránkách Internetového obchodu. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Před tím, než Kupující provede výběr Zboží, je povinen se pečlivě seznámit s technickými a užitnými vlastnostmi a dalšími parametry, které jsou u Zboží uvedeny. Před provedením objednávky je Kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto podmínek a s tím, že tyto obchodní podmínky budou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Prodávající uzavírá Kupní smlouvy výhradně na základě těchto obchodních podmínek.

 

3.2 Pro uskutečnění objednávky je nezbytné, aby Kupující vyplnil objednávkový formulář, v němž jako povinné údaje musí uvést své jméno a příjmení, adresu pro doručování včetně ulice a čísla popisného, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud některý z těchto údajů chybí, nemůže být objednávka ze strany Prodávajícího akceptována. Objednávka Kupujícího se považuje za nabídku k uzavření Kupní smlouvy.

 

3.3 V návaznosti na odeslání objednávky Kupujícím je v informačním systému Prodávajícího vygenerován e-mail s kompletními informacemi o objednávce, který je Kupujícímu doručen na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:
a. Fakturační adresa Kupujícího
b. Dodací adresa Kupujícího
c. Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce
d. Číslo objednávky
e. Datum provedení objednávky
f. Seznam položek v objednávce a jejich cena
g. Výsledná cena za objednávku
h. Kupujícím zvolený způsob platby
i. Kontaktní informace na provozovatele Internetového obchodu
j. Odkaz na obchodní podmínky

 

Potvrzovací e-mail pouze osvědčuje skutečnost, že Prodávající obdržel objednávku Kupujícího, nejde o akceptaci objednávky.

 

3.4 Objednávka (kupní smlouva) Kupujícího je závazná a je uzavřena akceptací objednávky provedené Prodávajícím, obvykle v okamžiku přijetí (potvrzení objednávky).

 

3.5 Pokud Zboží (popřípadě jeho část) není možné dodat z důvodu jeho momentální nedostupnosti, může Prodávající Kupujícímu navrhnout buď:
- dodání části objednaného Zboží
- dodání objednaného Zboží v delší lhůtě, v návaznosti na dostupnost Zboží
- dodání jiného Zboží z nabídky internetového obchodu, které je dostupné
Tento návrh Prodávajícího se považuje za nový návrh k uzavření smlouvy s tím, že pokud nebude Kupujícím ve lhůtě do dvou dnů ode dne, kdy Kupujícímu došel, Kupujícím akceptován, tento návrh se ruší a Kupní smlouva není uzavřena.
4.
Doručení zboží
4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to prostřednictvím Kurýrní služby. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje Kurýrní službě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

 

4.2 Prodávající se dále zavazuje společně s Předmětem prodeje předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k užívání Předmětu prodeje Kupujícím. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevzal. Další možný nákup dotyčného kupujícího je možný jen akceptací platby předem.

 

4.3 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny. Seznam těchto paušálních částek je uveden v příloze k těmto obchodním podmínkám. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.

 

4.4 Při převzetí Předmětu prodeje od Kurýrní služby je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Kurýrní služby sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Kurýrní služby zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje i daňový doklad odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje, popřípadě přiložených dokladů, s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Kurýrní služby protokol. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.

 

4.5 Odmítne-li Kupující převzít zásilku dle předchozího odstavce, je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace a rovněž při kontrole nebyl zjištěn žádný nesoulad s objednávkou, však po převzetí zásilky Kupujícím vyjde najevo, že Předmět prodeje je vadný a tato vada mohla být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak na skutečnost, že vada mohla vzniknout při přepravě Předmětu prodeje, nebude brán zřetel.

 

4.6 V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Předmětu plnění, která nebyla dodána, od smlouvy odstoupit. Kupující má ve výjimečných případech možnost obstoupit celé smlouvy, pokud prokáže a doloží, že dodání části Předmětu prodeje je podstatným porušením smlouvy, zejména pokud část Předmětu prodeje je pro něj ekonomicky neupotřebitelná.

 

4.7 V případě, že Kupující nepřevzal zásilku obsahující Předmět prodeje, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše v odst. 4.4, popřípadě z důvodu promeškání odběrní lhůty kurýrní služby (České pošty) je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním a to předem na účet.

 

4.8 V případě, že kupující odmítne nebo z jakéhokoli neznámého důvodu nepřevezme zásilku, je prodávající oprávněn poskytnout jeho údaje spolupracující agentuře k vymožení nákladů spojených s objednáním zboží, vyřízením a zasláním objednávky a také nákladů na vymožení konečné sečtené částky + úroků z prodlení. 

 

4.9 Prodávající může na kupujícím bez udání důvodu žádat platbu předem, to se týká zejména případů odmítnutí převzetí zásilky, nepřevzetí zásilky a zrušení objednávky i před dodáním. Při opakovaném případu je prodávající je oprávněn kupujícímu bez udání důvodu zamezit přístup na své www stránky.

 

5.
Doba dodání:
5.1 Doba dodání Předmětu prodeje Kupujícímu závisí na dostupnosti Zboží. Přibližné lhůty dodání Předmětu prodeje jsou uvedeny u Zboží (velikostí), nejsou však pro Prodávajícího závazné, a to ani po uzavření Kupní smlouvy. V případě, že si Kupující v rámci jedné objednávky objednal více druhů Zboží, je vždy rozhodující nejdelší z těchto lhůt. Prodávající je oprávněn dodat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději do čtyř měsíců od uzavření Kupní smlouvy, dále dle dohody - resp dle doby uvedené u produktu.

 

5.2 Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Kurýrní službě k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Kurýrní službou obvykle trvá jeden až tři pracovní dny.

 

5.3 Odeslání Předmětu prodeje je Kupujícímu oznámeno e-mailovou zprávou, případně textovou zprávou odeslanou prostřednictvím mobilního telefonu Prodávajícího.

 

5.4 Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo svou objednávku zrušit.

6.
Kupní cena a platební podmínky
7.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, (ceny jsou uvedeny včetně DPH) jedním z následujících způsobů:
- platba v hotovosti při převzetí
- platba dopředu, převodem v bance

 

7.2 Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím. Doklad o zaplacení Předmětu prodeje obdrží Kupující při převzetí Předmětu prodeje. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy na Kupní cenu, a to zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží, Zboží vyšší hodnoty nebo Zboží zhotovované či upravované na zakázku dle individuálních požadavků Kupujícího. V tomto případě je Prodávající oprávněn dodat Předmět prodeje až po zaplacení zálohy ze strany Kupujícího a lhůta pro dodání Předmětu prodeje běží ode dne zaplacení zálohy. Prodávající je povinen bez odkladu oznámit Kupujícímu, že požaduje zaplacení zálohy v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek.

 

Platba při převzetí
7.3 Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti zaměstnanci Kurýrní služby, který je oprávněn platbu převzít na účet Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může zaměstnanec Kurýrní služby odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny.

7.
Slevy:
7.1 Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.

 

7.2 Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo závazně stanovit počet kusů Zboží, které je jeden Kupující oprávněn zakoupit za nižší cenu.

8.
Odstoupení od smlouvy:
8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

 

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže Poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

 

8.3 Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

 

8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.

9.
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem
9.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

 

9.2 Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

9.3 Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy. Oznámení musí dojít prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí plnění. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.

 

9.4 Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout. Prodávající má dále nárok na náhradu všech skutečně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vrácením Předmětu prodeje Kupujícím, zejména pak náklady související s odesláním Předmětu prodeje Kupujícímu. Prodávající má právo započíst svou pohledávku za Kupujícím z titulu náhrady skutečně vynaložených nákladů proti pohledávce Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

 

9.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu po započtení vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu sníženou o vynaložené náklady bez zbytečného odkladu poté, kdy byl ze strany Kupujícího Předmět prodeje vrácen, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupující od smlouvy odstoupil.

10.
Zpracování osobních údajů:
10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

 

10.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

11.
Odpovědnost za vady:
11.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

 

11.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.

 

11.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

 

11.4 Za vadu se nepovažuje zejména:
- opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
- mechanické, chemické, tepelné a obdobné poškození nebo závada na Předmětu prodeje způsobená zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí, zejména v souvislosti s přepravou věci, nebo nevhodným způsobem uchování věci,
- mechanické, chemické, tepelné, nebo obdobné poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
- poškození nebo závady vzniklé v důsledku instalace, oprav, přeměn, zpracování nebo konstrukčních změn Předmětu prodeje provedených Kupujícím nebo třetí osobou.
- poškození vzniklé při zkratu v důsledku přepětí v síti po zapojení Předmětu prodeje do sítě,
- poškození způsobené užitím nevhodných čisticích prostředků,
- poškození vzniklé v důsledku polití Předmětu prodeje jakoukoliv tekutinou nebo v důsledku znečištění Předmětu prodeje,
- běžné spotřebování či zužitkování takových produktů jako jsou např.: granule, konzervy, baterie, atd.,
- skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je v barevném provedení či velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů

12.
Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem:
Shoda s Kupní smlouvou
12.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

12.2 Shodou s Kupní smlouvou podle čl. 12 odst. 12.1 se dále zásadně rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

12.3 V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

 

Záruka
12.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět prodeje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Kupující Předmět prodeje převezme. Je-li na Předmětu prodeje, jeho obalu nebo návodu k němu připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud zvláštní předpis stanoví pro Předmět prodeje záruční dobu delší, uplatní se takto stanovená záruční doba. O poskytované záruce může Prodávající vystavit záruční list. Prodávající je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Kupující požádá. V ostatních případech plní funkci záručního listu doklad o zakoupení Předmětu prodeje.

 

Nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady
12.5 Je-li vada odstranitelná, má Kupující právo požadovat:
- odstranění vady (opravou Předmětu prodeje) nebo
- výměnu Předmětu prodeje nebo některé ze součástek za podmínky, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.
Není-li takový postup možný, může Kupující
- požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy.

 

Je-li vada neodstranitelná, pak pokud tato vada brání řádnému užívání Předmětu prodeje jako věci bez vad, má Kupující právo na:
- výměnu Předmětu prodeje, nebo
- odstoupení od Kupní smlouvy.
Tatáž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Předmět prodeje řádně užívat.

 

Pokud jde o jiné vady neodstranitelné, může Kupující:
- požadovat výměnu Předmětu prodeje, nebo
- požadovat slevu z Kupní ceny, nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy.

 

Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou.

13.
Reklamace:
13.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: Dlouhá, 3063, 58001 Havlíčkův Brod, s výjimkou stanovenou v odst. 13.3. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje došel Prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za škodu na Předmětu prodeje, který vznikne v průběhu přepravy Předmětu prodeje Prodávajícímu v rámci uplatnění reklamace.

 

13.2 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout převzít k reklamaci Předmět prodeje v případě, že doklad o koupi Předmětu prodeje je změněn nebo nečitelný, nebo sériové číslo na Předmětu prodeje je změněno, nečitelné či smazáno.

 

13.3 V Případě, že je k předmětu prodeje přiložena záruční listina výrobce, je Kupující povinen reklamovat Předmět prodeje v rámci servisní sítě tohoto výrobce, a to dle pokynů uvedených v záruční listině.

 

13.4 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

 

13.5 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně ur